sản xuất, lò hơi, xi mạ | Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết
sản xuất, lò hơi, xi mạ | Hệ Thống Dây Chuyền Sản Xuất - Lọc Nước Tinh Khiết
sản xuất, lò hơi, xi mạ

Hê thống xử lý nước xi mạ

Xử lý nước lò hơi

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO 5000-6000 Lit/h

Hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO 20-30 m3/h

Hệ Thống Lọc Nước RO Công suất: 40-60 m3/h